Social media

Zoeken

Zorginstellingen

Er is nogal wat veranderd op het gebied van zorg. Het beleid is erop gericht dat mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen, de zorgzwaarte neemt toe door vergrijzing en door bezuinigingen worden de middelen minder. Het is de kunst om de juiste balans te vinden tussen zorg, welzijn, eigen kracht en middelen. Wij helpen zorginstellingen, zorginitiatieven, wijkteams en de 1e lijn  daarbij door inzicht te bieden, samenwerkingstrajecten te begeleiden en te ondersteunen bij participatie.

Wij onderscheiden ons doordat we als Fries onderzoeks- en adviesbureau als geen ander de mensen, organisaties en actuele thema’s in Fryslân kennen. Hierdoor weten wij de juiste informatie boven water te krijgen en organisaties en mensen op de juiste manier te bereiken en verbinden. Bovendien staat bij ons de mens altijd centraal. Want zorg is veel meer dan alleen behandelen.

Inzicht

Wij bieden zorginstellingen inzicht door feiten, cijfers en ervaringen in kaart te brengen. We monitoren de zorg, zodat we de ontwikkelingen over een langere periode kunnen volgen. Ook voeren we tevredenheidsonderzoeken uit onder cliënten en medewerkers. Door onderzoek te doen komen de knelpunten naar boven en wordt duidelijk wat er goed gaat en wat beter kan. De steeds belangrijker wordende rol van mantelzorgers en vrijwilligers wordt door ons niet vergeten. Wie zijn zij, hoe ervaren zij de ondersteuning, wat zijn hun behoeften en in hoeverre zijn zij overbelast? Onze onderzoekers brengen het in beeld.

Samenwerking

Door bezuinigingen worden de middelen voor zorgaanbieders schaarser. Daarom gaan zorgaanbieders intensiever samenwerken, zodat ze de juiste zorg kunnen blijven garanderen. Hierin werken ze niet alleen samen met andere aanbieders, maar ook met de eerstelijnszorg en gemeenten. Wij verbinden organisaties als onafhankelijke partij en ondersteunen bij het toepassen van oplossingen. In Leeuwarderadeel hebben wij bijvoorbeeld huisartsen en gebiedsteams met elkaar in contact gebracht en gezorgd voor een goede samenwerking door onder andere een stappenplan te ontwikkelen.

Participatie

Cliënten en patiënten worden steeds mondiger. Ze uiten zich op vergelijkingssites en sociale media en willen betrokken worden bij nieuwe ontwikkelingen. Hoe ga je als zorginstelling om met de toenemende participatie van cliënten en patiënten? In onze onafhankelijke rol zorgen wij ervoor dat deze mensen zich gehoord voelen en op de juiste manier worden betrokken. Ook ondersteunen wij bij het verankeren van visieontwikkeling op het gebied van participatie.

Daarnaast spelen mantelzorgers en vrijwilligers een steeds grotere rol in het huidige zorglandschap. Wij helpen vrijwilligers en mantelzorgers te betrekken en begeleiden bij de vele veranderingen in de zorg. Wij zien in hoe belangrijk het is verbinding te zoeken met deze onmisbare groep informele zorgverleners. Daarnaast is het van belang vrijwilligers en mantelzorgers te ondersteunen. Voor interessante trainingen en workshops kunnen zij terecht bij de Vrijwilligers Academie Fryslân. Dankzij scholing via de Vrijwilligers Academie Fryslân kunnen mantelzorgers de zorgtaken beter volhouden en lopen zij minder risico zelf overbelast te raken.