Social media

Zoeken

Woningcorporaties

Door de herziening van de Woningwet in 2015 is er veel veranderd voor woningcorporaties. Waar in het verleden in de huursector met name de woningcorporaties het spel bepaalden, hebben  gemeenten en huurdersorganisaties nu een grotere rol en maken zij samen prestatieafspraken. Wij bieden woningcorporaties inzicht in trends en ontwikkelingen op verschillende niveaus, ondersteunen de samenwerking met bewoners en gemeenten en helpen bij het stimuleren en faciliteren van huurdersparticipatie.

Een voordeel is dat wij als Fries advies- en onderzoeksbureau goed bij de mensen binnenkomen omdat wij veel kennis hebben van Fryslân, haar inwoners en de thema’s die spelen. Bovendien spreken wij letterlijk en figuurlijk dezelfde taal als de mensen om wie het gaat. Zaken die essentieel zijn als je de verbinding wilt maken met bewoners en de juiste informatie boven water wilt krijgen.

Inzicht

Onze onderzoekers maken een demografische analyse en bieden inzicht in trends en ontwikkelingen op verschillende niveaus. Ook kunnen we hier data over de betaalbaarheid, beschikbaarheid en geschiktheid van woningen aan toevoegen. Wij presenteren de cijfers en gegevens op een toegankelijke manier in factsheets of via een interactief dashboard (zie voorbeeld). Inzicht in deze cijfers is niet alleen van meerwaarde voor de woningcorporatie als onderligger voor strategische keuzes in het woningvoorraadbeleid, maar kan ook goed worden gebruikt als communicatiemiddel naar bewoners en gemeenten toe. Daarnaast hebben wij ervaring met onderzoek op het gebied van wonen en zorg, draagvlakonderzoek bij sloop- en renovatietrajecten en onderzoek naar verhuisbewegingen en verhuismotieven van inwoners.

Samenwerking

Partoer ondersteunt de samenwerking tussen de woningcorporatie en bewoners als onafhankelijke partij. Wij voorzien beide partijen van informatie waardoor de discussie niet meer gaat over feitelijkheden, maar over de inhoud. Door met bewoners in gesprek te gaan over thema’s als wonen, krimp en leefbaarheid creëren we draagvlak voor beleidskeuzes van woningcorporaties. Wij hebben onder andere ervaring met bewonerscommunicatie bij sloop- en renovatietrajecten of het verdwijnen van voorzieningen.

Participatie

De nieuwe Woningwet brengt een grote cultuuromslag met zich mee. Een belangrijk onderdeel daarvan is de relatie met de huurdersorganisaties. Hoe kun je op een juiste manier voldoen aan de Overlegwet en hoe verhoog je de bereidheid van huurders om mee te denken over verschillende thema’s? Wij helpen om op een goede manier vorm te geven aan huurdersparticipatie. Zo kunnen wij woningcorporaties ondersteunen bij het opzetten van een digitaal huurderspanel en moderne huurdersparticipatie. Dit zorgt ervoor dat woningcorporaties op een professionele manier meer contact krijgen met huurders en weten wat er onder hen leeft. Dit past bij onze manier van werken: De mens als maat!