Social media

Zoeken

Provincie Fryslân

De provincie Fryslân heeft te maken met diverse maatschappelijke ontwikkelingen in de provincie. Denk aan de veranderende samenstelling van de bevolking door krimp en vergrijzing. Denk ook aan de toenemende participatie van inwoners. Het provinciehuis laat in haar coalitieakkoord met de veelzeggende titel ‘Mei elkenien foar elkenien’ zien dat zij inspeelt op deze ontwikkelingen. Wij bewegen mee en ondersteunen de provincie Fryslân bij haar ambitie om Fryslân vooruit te helpen. Onze onderzoekers duiden ontwikkelingen in de provincie, zodat het provinciale bestuur hier op in kan spelen. Ook begeleiden onze adviseurs bij (burger)participatie en samenwerkingstrajecten. 

Als Fries onderzoeks- en adviesbureau zijn wij als geen ander thuis in de actuele thema’s die spelen in Fryslân. Wij weten wat werkt (en wat niet) en kennen de  verschillende partijen: de mensen de organisaties en lokale overheden. Essentiële zaken als je de juiste informatie wilt verkrijgen en verbinding wilt maken met de mensen in de regio.  

Inzicht

Wij bieden de provincie Fryslân inzicht door feiten, cijfers en ervaringen in kaart te brengen. Wij vertalen de gegevens naar zaken die er voor de provincie toe doen.  De afgelopen jaren hebben wij bijvoorbeeld de laaggeletterdheid in de provincie in kaart gebracht, hebben bij onderzoek gedaan naar het vervoergerag van reizigers en hebben we het plattelandsbeleid geëvalueerd.

Samenwerking

Samenwerken met andere partijen, met inwoners, gemeenten, ondernemers en instellingen wordt steeds belangrijker voor het provinciale bestuur. De provincie Fryslân laat zien dat zij deze samenwerking steeds meer aan gaat, het coalitieakkoord draagt niet voor niets de titel ‘Mei elkenien, foar elkenien’. Wij ondersteunen de provincie Fryslân bij het bevorderen van de kracht van de Friese gemeenschap. Bijvoorbeeld door als onafhankelijke partij de verbinding te maken en te adviseren bij de nieuwe, meer faciliterende rol van het provinciehuis.

Participatie

De toenemende participatie van inwoners in de samenleving levert veel energie maar ook nieuwe vragen op. Hoe ga je als provincie om met burgerinitiatieven? Hoe betrek je inwoners bij nieuw beleid? En hoe ondersteun je de vrijwilligers en mantelzorgers waar steeds meer van wordt verwacht? Wij begeleiden de provincie Fryslân bij het stimuleren en faciliteren van (burger)participatie. Om samen tot betere resultaten te komen. Denk aan het aanjagen, concreet maken en verduurzamen van initiatieven, maar ook aan visieontwikkeling en verankering in beleid en praktijk: hoe kom je tot een ‘modern provinciaal bestuur’?