Social media

Zoeken

Privacyverklaring

Partoer hanteert een strikt Privacy beleid. Wij hechten er zeer veel waarde aan dat u de tijd neemt om mee te werken aan een van onze onderzoeken en vinden het zeer belangrijk dat er zorgvuldig met uw persoonlijke informatie wordt omgegaan. Wij nemen uw privacy en dat van andere betrokkenen zeer serieus. In deze Privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop Partoer met uw persoonlijke gegevens omgaat. Partoer handelt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Partoer is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau. De persoonsgegevens die door ons worden verzameld in opdracht van een opdrachtgever, worden zonder toestemming van de deelnemer niet doorgegeven aan de opdrachtgever en aan derden. Partoer verwerkt en gebruikt de informatie over u op een veilige manier. Uw privacy staat voorop.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Partoer verzamelt gegevens op verschillende manieren. Ten eerste verzamelt Partoer data aan de hand van digitale enquêtes, panelonderzoeken en interviews. Wanneer u meewerkt met een digitale enquête, een panelonderzoek of een interview, dan geeft u vooraf uw goedkeuring. Bij een digitale enquête of een panelonderzoek wordt dit gedaan door u te informeren in deze Privacyverklaring en door actief uw akkoord te geven voordat u aan de enquête begint. Bij een interview wordt u vooraf door de interviewer kort geïnformeerd over de manier van gegevensverzameling, verwerking en uw rechten op het gebied van privacy.

Ten tweede ontvangt Partoer databestanden van opdrachtgevers. Hierbij wordt altijd gebruik gemaakt van een verwerkingsovereenkomst. We houden ons aan de wettelijke regels volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Ten derde verzamelen wij data via universiteiten, statistische bureaus en organisaties. Zij zijn verantwoordelijk voor het secuur en veilig verwerken van de gegevens die zij verzamelen en handelen strikt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Partoer ontvangt alleen statistische gegevens die niet herleidbaar zijn tot een individu. Alleen onder strenge voorwaarden kan Partoer toegang krijgen tot microdata.

Ten vierde worden contactgegevens verzamelt wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor het versturen van algemene en gerichte nieuwsbrieven.

Waarom worden uw gegevens verwerkt?

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt voor het onderzoek waar u aan meewerkt. We verzamelen geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden omschreven in het onderzoek, tenzij u hier toestemming voor hebt gegeven. De Privacy Officer van Partoer ziet erop toe dat de verwerking in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Voor uw ervaring en mening betreffende het onderzoeksthema vragen wij uw toestemming. U verleent toestemming om deel te nemen aan het onderzoek door in de enquête uw akkoord te geven.

Welke (persoons)gegevens worden verwerkt?

Partoer verwerkt voornamelijk gegevens over uw visie, mening en ervaring met betrekking tot het thema waar onderzoek naar wordt gedaan. Wij vragen niet meer persoonlijke gegevens dan strikt noodzakelijk in verband met het doel van het onderzoek; uw privacy en veiligheid staan voorop. Afhankelijk van het type onderzoek verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

  1. Contactgegevens: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Deze contactgegevens worden alleen gebruikt wanneer u heeft aangegeven mee te willen werken aan een verdiepend onderzoek. De contactgegevens worden losgekoppeld van de overige informatie die u opgeeft, zodat de gegevens volledig anoniem kunnen worden verwerkt. De geanonimiseerde gegevens zijn daardoor niet tot u herleidbaar.
  2. Algemene persoonsgegevens: geslacht, leeftijd, opleiding, beroep, persoonseigenschappen en huishoudsamenstelling. De algemene persoonsgegevens worden losgekoppeld van eventuele contactgegevens, zodat ze niet tot een individueel persoon herleidbaar zijn.
  3. Bijzondere gegevens: naast gewone persoonsgegevens zijn er ook bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn gegevens over gevoelige onderwerpen zoals Burgerservicenummer, religie, etnische achtergrond, politieke voorkeur, gezondheid, seksueel leven, lidmaatschap van een vakbond en strafrechtelijk verleden. Deze gegevens worden alleen in uitzonderlijke gevallen verwerkt. De gegevens worden geheel anoniem verwerkt en zijn niet tot u herleidbaar.
  4. Overige gegevens: gegevens over uw visie, mening en ervaring met betrekking tot het thema van het onderzoek. Deze gegevens worden te allen tijde losgekoppeld van de persoonlijke gegevens en zijn niet tot u herleidbaar.

Bij het verwerken van de persoonsgegevens houdt Partoer zich strikt aan de wettelijke grondslagen binnen de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wie kan er bij uw gegevens?

Alleen medewerkers van Partoer die betrokken zijn bij het onderzoek waar u aan mee werkt, hebben toegang tot de door u verstrekte gegevens. Zij hebben geheimhoudingsplicht voor alle persoonsgegevens. Uw gegevens worden nooit aan derden verstrekt, tenzij u hier expliciet toestemming voor geeft of Partoer verplicht is op grond van de Wet.

Partoer treft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, diefstal, onrechtmatige toegang of tegen enige andere onrechtmatige vorm van verwerking.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk. De gegevens worden direct bij verwerking geanonimiseerd en zijn niet meer terug te leiden tot u als persoon. Uw persoonsgegevens worden een halfjaar na oplevering van de onderzoeksresultaten vernietigd.

Wat wordt er met cookies en gegevens via de nieuwsbrief gedaan?

Om u meer service te bieden, wordt op veel websites gebruik gemaakt van cookies. Dit zijn handige technieken die het gebruik van een website makkelijker maken. Op de website van Partoer wordt ook gebruik gemaakt van cookies: technische cookies, google analytics en overige cookies. Deze worden alleen gebruikt om de toegang te controleren en het gebruik makkelijker te maken. Partoer anonimiseert de gegevens en deze worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan het inzichtelijke maken van website gebruik. U kunt uw browser zo instellen dat u geen cookies ontvangt.

Indien u gebruik maakt van de nieuwsbrief van Partoer, ontvangt u alleen een bericht als er een algemene of gerichte nieuwsbrief wordt verstuurd. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. In de nieuwsbrief wordt een link opgenomen waarmee u zich kunt afmelden voor de nieuwsbrief. Het adressenbestand wordt niet aan derden verstrekt.

Wat zijn uw rechten op het gebied van privacy?

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebben betrokkenen een aantal rechten. Op deze manier kunt u voor uzelf opkomen bij het verwerken en opslaan van uw persoonsgegevens. Allereerst bestaat het recht op inzage. Dit betekent dat u aan Partoer kunt vragen of u inzage mag hebben in hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt. Ten tweede hebben betrokkenen recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat u het recht heeft om uw persoonsgegevens te ontvangen. Als derde bestaat het recht op vergetelheid. Dit recht houdt in dat Partoer in een aantal gevallen uw persoonsgegevens moet wissen als u erom vraagt. Tenslotte moet Partoer u duidelijke informatie geven over het doel van het onderzoek en wat er wordt gedaan met uw persoonsgegevens.

De rechten hebben alleen betrekking op uw persoonsgegevens. Het is nooit en te nimmer toegestaan om persoonsgegevens van anderen in te zien. Omdat wij werken met geanonimiseerde data zijn uw persoonsgegevens in veel gevallen niet meer te herleiden. Wij kunnen op dat moment helaas niet voldoen aan uw vraag over inzage van persoonsgegevens.

Partoer zal zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vier weken aan een verzoek voldoen. Mocht het om een complex verzoek gaan, dan geldt een periode van maximaal drie maanden.

Heeft u vragen of opmerkingen?

Mochten er ontwikkelingen zijn op het gebied van privacy, dan wordt de Privacyverklaring aangepast. Partoer houdt het recht om de Privacyverklaring aan te passen mocht de wet hier om vragen. Wijzigingen worden doorgevoerd op deze pagina. Wij adviseren u daarom regelmatig de Privacyverklaring door te nemen.

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan gerust contact met ons op via: info@partoer.nl

Partoer

François HaverSchmidtwei 2

(Kantoor 2.20)

8914 BC Leeuwarden

Tel: 058 - 23 48 501