Social media

Zoeken

Omgevingsproces Ternaard (voorproces)

In samenwerking met het bureau De Gemeynt hebben wij aan de hand van een belanghebbendenonderzoek onderzocht of er draagvlak is voor een Omgevingsproces Ternaard. Het onderzoek naar de mogelijkheid en wenselijkheid voor een Omgevingsproces Ternaard is opgestart naar aanleiding van het plan van de NAM om gas te winnen uit het gebied.

Voor het belanghebbendenonderzoek hebben wij als co-interviewer interviews gevoerd met inwoners, agrariërs, natuurorganisaties, bedrijven, woningcorporaties en overheden. Dit heeft geresulteerd in een groot aantal argumenten, standpunten en voorstellen vanuit het gebied voor de toekomstige ontwikkeling van de regio Ternaard.  Daarmee is een duidelijk beeld ontstaan van de belangen, vragen en zorgen van de diverse betrokkenen. Naast het zicht op draagvlak voor het proces is ook onderzocht of en zo ja hoe gaswinning ingepast kan worden in de brede toekomstvisie voor Noordoost Friesland.

Het belanghebbendenonderzoek is onderdeel van een totaalonderzoek waarbij ook nut en noodzaak van gaswinning in kaart zijn gebracht. Uit het totaalonderzoek blijkt dat er voldoende draagvlak is om het omgevingsproces rond de voorgenomen gaswinning in Ternaard voort te zetten. De opdrachtgevers van het Omgevingsproces Ternaard (provincie Fryslân, gemeente Dongeradeel, Ministerie EZK, Wetterskip en de NAM) beslissen op basis van het eindrapport of het Omgevingsproces Ternaard tot uitvoering wordt gebracht.  

Meer weten over het Omgevingsproces Ternaard? Lees het hier: https://www.dongeradeel.nl/gemeente-dongeradeel/omgevingsproces-ternaarder-gasveld_41873/

Partner(s): 
Gemeente Dongeradeel
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Nederlandse Aardolie Maatschappij
Provincie Fryslân
Wetterskip Fryslân