Social media

Zoeken

Experiment Duurzame Beschermde Dorpsgezichten Dongeradeel (DOM-project)

Partoer heeft een belangrijke rol gespeeld tijdens het experiment Duurzame Beschermde Dorpsgezichten Dongeradeel (DBDD). Jan Rodenhuis van Partoer, ook wel ‘Jan de Olieman’ genoemd, bemiddelde in Dongeradeel tussen de gemeente en de bewoners van de vier beschermde dorpsgezichten (Holwerd, Ee, Metslawier en Paesens-Moddergat).

De lokale Dorps Ontwikkelings Maatschappijen (DOM’s) hebben panden aangepakt die dreigden te verpauperen en ook de openbare ruimte werd onderhanden genomen. De DOM-projecten zijn een experiment in het krimpbeleid. Het experiment is gestart in 2013 en eind 2015 geëvalueerd. Eén van de belangrijkste uitkomsten van de evaluatie is dat de kwaliteit van de beschermde dorpsgezichten aanzienlijk is verbeterd.

De vier lokale  DOM’s  hebben allemaal  aangegeven dat  de rol van Jan Rodenhuis van Partoer essentieel  is  geweest.  Het oliemannetje zorgde  voor  afstemming  tussen  twee werelden:  het  dorp  en  het  gemeentehuis.  Hij  heeft knelpunten opgelost en zaken verduidelijkt naar beide partijen  toe.  Hierdoor  wist  hij  het  proces  soepel  te houden  en  onnodige  vertraging  en  frustratie  te beperken.  Het  oliemannetje  heeft  als onafhankelijke partij een  belangrijke  rol  gehad  bij het  op  gang  brengen  van  de  systematiek  en  het  op elkaar ingespeeld raken van de betrokken partijen.  

Het experiment heeft met haar ‘bottum up’ benadering een positieve beweging op gang gebracht in de dorpen. Er is daarom afgesproken de huidige DOM-structuur en de werkwijze vast te houden en over vijf jaar opnieuw te evalueren. Eén van de doelen van het experiment is om de werkwijze, bij positieve resultaten, ook voort te zetten in andere dorpen en/of gemeenten. Vanwege het succes gaan provincie Fryslân en gemeente Dongeradeel daar nu gezamenlijk mee aan de slag.

 

Partner(s): 
Gemeente Dongeradeel
evaluatierapport_dom.pdf
Bijlage: evaluatierapport_dom.pdf
dongeredeel_beschermde_dorpsgezichten.pdf
Bijlage: dongeredeel_beschermde_dorpsgezichten.pdf