Social media

Zoeken

Behoefte-inventarisatie onderwijsprofessionals Smallingerland

Voor de gemeente Smallingerland hebben wij onderzoek gedaan naar de behoeften van leerkrachten en pedagogisch medewerkers in de voorschool en het primair onderwijs met betrekking tot het verzamelen van en overdragen van kindgegevens.

Met behulp van deze behoefte-inventarisatie is een eerste inzicht gegeven in welke criteria het meest relevant zijn voor het realiseren van een doorgaande leerlijn in de gemeente Smallingerland.

We hebben deze behoefte-inventarisatie uitgevoerd onder de leerkrachten en intern begeleiders van het primair onderwijs (groep 1 en 2) en onder pedagogisch medewerkers van de peuterspeelzalen en de kinderopvang. Daarbij hielden we rekening met te verwachten verschillen in behoeften die kunnen worden beïnvloed door de locatie (stad en platteland), het (leerling)volgsysteem en het eventuele aanbod van voor- en vroegschoolse educatie.

De gemeente Smallingerland heeft aangegeven blij te zijn met het onderzoek. De uitkomsten hebben de gemeente handvatten gegeven waarmee ze verder kunnen. Een eerste stap voor het realiseren van een doorgaande leerlijn in de gemeente is gezet met de samenwerking van PCBO Smallingerland, welzijnsorganisatie M.O.S. en Stichting Openbaar Onderwijs Furore.  

 

Partner(s): 
Gemeente Smallingerland