Social media

Zoeken

Participatie

(Burger)participatie is sterk in opmars. Het is een krachtige beweging die nieuwe energie oplevert en tevens nieuwe vragen opwerpt. Wij begeleiden inwoners, huurders, overheden en maatschappelijke organisaties bij het stimuleren en faciliteren van (burger)participatie. Om samen tot betere resultaten te komen. Denk aan het aanjagen, concreet maken en verduurzamen van initiatieven. Maar ook aan visieontwikkeling en verankering in beleid en praktijk.

Procesbegeleiding

Wordt door toenemende burgerparticipatie de leefbaarheid in dorpen en wijken het eigen terrein van inwoners en maatschappelijke organisaties? De ervaring leert dat het gaat om constructief samenwerken tussen alle partijen. Maar hoe doe je dat en wie neemt hiertoe het initiatief? Onze adviseurs hebben veel ervaring in het opzetten en begeleiden van samenwerkingstrajecten tussen inwoners, overheden en/of maatschappelijke organisaties. Of het nu gaat om een burgerinitiatief, of het betrekken van burgers bij nieuw beleid: wij zorgen er in onze onafhankelijke rol voor dat er optimale resultaten worden bereikt. Waar nodig nemen we ook de rol van projectleider op ons.

Beleidsondersteuning

Veel gemeenten en maatschappelijke organisaties experimenteren met projecten gericht op (burger)participatie. We zien veel mooie voorbeelden voorbij komen, echter zijn de meeste projecten niet breed ingebed of geborgd binnen de organisatie. Ze zijn geen onderdeel van een structurele aanpak en komen niet voort uit een bestuurlijke visie op burgerparticipatie. Wij ondersteunen bij het verankeren van burgerparticipatie in beleid en praktijk. Zodat uw (leuke) losse projecten transformeren naar een vanzelfsprekende manier van werken voor de hele organisatie.

Ondersteuning burgerinitiatieven

Het aantal burgerinitiatieven nam de afgelopen jaren ook in Fryslân flink toe. Veel mensen hebben een goed idee, nemen het heft in eigen handen en zijn enthousiast, maar vinden het lastig om de juiste paden te bewandelen om een idee tot een succes te brengen. Denk aan de financiering en verduurzaming van een initiatief. Wij helpen initiatiefnemers om hun ideeën aan te scherpen en te concretiseren. Dit doen wij onder andere via de workshop 'Een projectplan in tien stappen'.

Draagvlak creëren

Inwoners, bewoners, cliënten en leerlingen komen door de participatiebeweging steeds sterker voor hun rechten op en laten zich niet zomaar iets opleggen. Daarom is het bij verandering of nieuw beleid belangrijk om voor draagvlak te zorgen bij de mensen waar dit invloed op heeft. Wij ondersteunen gemeenten en maatschappelijke organisaties bij het creëren van draagvlak. Door als onafhankelijke partij in een vroegtijdig stadium de verschillende betrokkenen bij het proces te betrekken, ruimte te geven aan de verschillende opvattingen en ervoor te zorgen dat alle partijen zich gehoord en serieus genomen voelen. Zodat er uiteindelijk een beslissing wordt genomen dat draagvlak heeft, met een beter en langdurig resultaat.