Social media

Zoeken

Onderwijsinstellingen

Of het nu gaat om leerlingenkrimp of de aansluiting van opleidingen op de arbeidsmarkt: wij geven inzicht in de cijfers en gaan vooral ook dieper op zaken in om aanknopingspunten te vinden. Ook stimuleren wij de samenwerking met betrokken leerlingen/studenten, ouders, medewerkers en werkgevers en ondersteunen wij bij leerling- en ouderparticipatie. Zodat onderwijsinstellingen samen met alle betrokkenen hun weg vinden naar een duurzame de toekomst.

Als Fries onderzoeks- en adviesbureau zijn wij als geen ander thuis in de actuele thema’s die spelen in het Friese onderwijsveld. Ook spreken wij de taal van alle betrokken partijen. Essentiële zaken als je de juiste informatie wilt verkrijgen en verbinding wilt maken met leerlingen/studenten, andere onderwijsinstellingen en ouders.

Inzicht

Door de toenemende krimp en ontgroening in Fryslân hebben veel onderwijsinstellingen te maken met leerlingkrimp. Wat voor gevolgen heeft dit voor de leerlingen en het onderwijs? Wij maken het inzichtelijk. Inzicht in deze cijfers is niet alleen van meerwaarde voor onderwijsinstellingen als onderlegger voor strategische keuzes, maar kan ook goed worden gebruikt als communicatiemiddel naar ouders en  leerlingen toe. Ook de aansluiting van opleidingen op de arbeidsmarkt is een actueel thema waarbij wij inzicht verschaffen. Om vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar aan te laten sluiten, is kennis van het werkveld nodig. Welke trends en ontwikkelingen spelen er in het werkveld? Waar is behoefte aan? Wij brengen het voor u in kaart. Daarnaast hebben wij ervaring met het uitvoeren van onderzoek naar de aansluiting van het basisonderwijs op het voortgezet onderwijs. Welke informatie hebben onderwijsinstellingen nodig om de doorgaande ondersteuning van leerlingen in goede banen te leiden?

Samenwerking

Hoe ga je om met leerlingkrimp? Kunnen onderwijsinstellingen beter fuseren en zo ja, hoe die je dit dan? Is een integraal kindcentrum waar kinderopvang en onderwijs samenkomen misschien de juiste oplossing? De ervaring leert dat de consequenties voor onderwijsinstellingen door de afnemende leerlingenaantallen flink wat teweeg kunnen brengen bij medewerkers, ouders, leerlingen/studenten en lokale organisaties. Het is dan goed om alle betrokken partijen in een vroegtijdig stadium te betrekken. Wij zorgen er als onafhankelijke partij voor dat alle partijen de juiste informatie krijgen, zich gehoord voelen en zich onderdeel voelen van het proces.  Hiermee zorgen wij voor draagvlak, vertrouwen en een kwalitatief en langdurig resultaat.  

Participatie

Leerlingen/studenten en ouders worden steeds mondiger, uiten hun ervaringen via diverse (media)kanalen, nemen vaker zelf initiatief en willen betrokken worden bij nieuwe ontwikkelingen. Hoe ga je als onderwijsinstelling om met de toenemende participatie van leerlingen/studenten en ouders? Wij bieden als onafhankelijke partij begeleiding bij deze vraagstukken. Denk aan het betrekken van leerlingen/studenten en ouders bij formuleren van nieuw beleid. Denk ook aan het verankeren van visieontwikkeling op het gebied van participatie. Of aan het opzetten van een (jongeren)panel waarmee u kunt ontdekken wat er onder de leerlingen/studenten en/of ouders leeft en waar ze behoefte aan hebben. In onze onafhankelijke rol zorgen wij ervoor dat er optimale resultaten worden bereikt.