Social media

Zoeken

Partoer: van alle markten thuis

Van de gemeente Waadhoeke kreeg Partoer de vraag of er op zeer korte termijn verslaglegging geregeld kon worden voor 30 digitale maatwerkgesprekken over de woonvisie ‘Waadhoeke 2020-2030 Samen Sterk’. Daarin staat hoe de gemeente in de toekomst wil omgaan met woningbouw en huisvesting.

Maatwerk

De maatwerkgesprekken in de gemeente Waadhoeke worden gevoerd om na te gaan welke fysieke behoeften er zijn om de sociale infrastructuur te ondersteunen. De uit deze gesprekken opgehaalde informatie wordt vertaald naar een richtinggevend document dat kan worden gebruikt als input voor een nieuw coalitieakkoord en lobbydocument. Hiervoor is correcte verslaglegging essentieel. De Partoermedewerkers zorgen ervoor dat dat wat in de gesprekken aan bod komt, correct wordt vastgelegd.

Variatie in aanbod

Partoer richt zich vooral op procesbegeleiding, onderzoek en advisering in het sociale domein en is daardoor zeer thuis in wat er in Fryslân speelt. Ook bij de verslaglegging van deze maatwerkgesprekken met de dorpen en wijken van Waadhoeke komt die kennis goed van pas. Daarnaast zijn we thuis in gemeenteland en kennen de kaart van onze provincie.

Ander nieuws