Social media

Zoeken

Overheden kunnen nog veel leren van burgerinitiatieven

De rol van overheden in het verwezenlijken van Friese burgerinitiatieven is in beeld gebracht. Het Friese onderzoeks- en adviesbureau Partoer heeft in opdracht van de provincie Fryslân een uitgave geschreven over ‘Burgerinitiatieven en overheden’. Volgens onderzoeker Sjoerd IJdema kan geconcludeerd worden dat overheden nog veel kunnen leren van burgerinitiatieven. Het boekje (zie bijlage) werd donderdagavond 22 maart in het provinciehuis in Leeuwarden gepresenteerd aan Statenleden en initiatiefnemers van burgerinitiatieven.

In totaal worden zes projecten in het boekje beschreven. Het gaat om burgerinitiatieven in Garijp, Moarre-Ljussens, Hallum, Tzummarum, Bolsward en een aantal dorpen in Weststellingwerf. Aan de hand van de interviews met betrokkenen is duidelijk geworden wat de succes- en faalfactoren zijn. In het boekje zijn leerervaringen en aandachtspunten op een rijtje gezet zodat initiatiefnemers van burgerinitiatieven en overheden daar in de toekomst wat aan hebben.

De zes initiatieven hebben alle zes iets gemeen. Ze hebben allemaal een link met spreiding van voorzieningen. Het wordt steeds duidelijker voor de gebruikers dat er op den duur keuzes gemaakt moeten worden in gebieden waar door ontgroening en door vergrijzing de voorzieningen onder druk staan. Voor inwoners en overheden betekent dit dat zij meer op regionaal niveau moeten leren denken, meer samen moeten werken en af en toe ook meer lef moeten tonen bij het maken van die keuzes.

Partoer presenteerde de uitgave tijdens de zogenaamde ‘hearing’ (openbare hoorzitting). Daarbij daagden Provinciale Staten van Fryslân initiatiefnemers van burgerinitiatieven uit om mee te denken over een nieuwe werkwijze om hun plannen beter uit te kunnen voeren.

project-burgervoorzieningen.pdf
Bijlage: project-burgervoorzieningen.pdf

Ander nieuws