Social media

Zoeken

Onderzoek app 'Meld een vermoeden' afgerond

Voor de gemeente Leeuwarden hebben we – in nauwe samenwerking met Breuer&Intraval – de wensen en ervaringen van de gebruikers van de app ‘Meld een vermoeden’ onderzocht. Voor dit onderzoek hebben we een enquête uitgezet onder gemeentemedewerkers die aan de pilot deelnemen (en dus de app al gebruiken) en onder ambtenaren die de app nog niet kon downloaden. In de enquête hebben medewerkers aan kunnen geven welke wensen zij in het algemeen hebben voor wat betreft de toekomst van het melden van vermoedens van ondermijning. Het vaakst wordt de wens uitgesproken dat er betere en/of snellere terugkoppeling komt nadat gemeentemedewerkers een melding hebben gedaan. Daarnaast vinden respondenten dat de anonimiteit en privacy van de melders te allen tijde gewaarborgd moet blijven.

Ervaringen melden via de app ‘Meld een vermoeden’

Aan medewerkers die een melding hebben gedaan via de app ‘Meld een vermoeden’ is gevraagd hoe zij dit hebben ervaren. Zij zijn overwegend positief over het melden via de app. Alleen het aspect ‘terugkoppeling’ wordt minder goed beoordeeld. De app scoort goed qua gebruiksgemak, doorlooptijd, waarborging privacy en kwaliteit van de melding.

Toekomstig gebruik van de app

Ten slotte is gevraagd hoe groot gemeentemedewerkers de kans achten dat zij in de toekomst gebruik zullen (blijven) maken van de app ‘Meld een vermoeden’ om vermoedens van ondermijnende criminaliteit te melden. De pilotgroep antwoord hier neutraal op; zij achten de kans niet groot, maar ook niet klein. De groep die de app nog niet gebruikt, acht de kans op toekomstig gebruik zeer klein. In beide groepen geeft een deel van de respondenten aan liever via bestaande kanalen (mondeling, telefonisch of per mail) een melding te maken. Ook wordt door een deel van de medewerkers aangegeven dat toekomstig gebruik van de app waarschijnlijk niet nodig zal zijn, omdat zij denken dat ze ondermijning niet tegen zullen komen gedurende hun dagelijkse werkzaamheden.

Benieuwd naar de resultaten van het onderzoek? Kijk dan in de factsheet die hieronder is toegevoegd.

 

 

partoer_2022-07_factsheet_app_meld_een_vermoeden_def.pdf
Bijlage: partoer_2022-07_factsheet_app_meld_een_vermoeden_def.pdf

Ander nieuws