Social media

Zoeken

Onderzoek Adenium naar onderwijsbehoeften HB- en TOS-leerlingen opgeleverd

Wat is de behoefte aan ondersteuning bij onderwijs voor hoogbegaafde kinderen (HB-onderwijs) en kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS)? Dat is wat Partoer heeft uitgezocht voor Adenium. De resultaten zijn nu opgeleverd en de conclusies/aanbevelingen die we hebben opgemaakt uit de deskresearch en interviews met betrokkenen zijn, kort samengevat:

Voor hoogbegaafde leerlingen is de meest ideale situatie:

  1. Plusklas uitbreiding: het liefst op de eigen school, een interne werkgroep kan de verschillende mogelijkheden verder uitwerken.
  2. Kennisuitbreiding: vroegtijdige signalering kan verbeterd worden door kennisuitbreiding van de leerkrachten.
  3. Oprichting van een intervisienetwerk: maak gebruik van elkaars expertise en wissel ervaringen uit, binnen de eigen school, maar ook op bovenschools niveau.
  4. Aanbod/materiaal: er kan winst behaald worden als bekend is welk materiaal leerkrachten nodig hebben om meer- en hoogbegaafde leerlingen te ondersteunen.

Voor leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis is de meest ideale situatie:

  1. Doelgroep uitbreiding: experts die zich bezighouden met TOS, NT2-onderwijs en dyslexie, gebundeld onder de naam ‘Minder taalgevoelige kinderen’. 
  2. Kennisuitbreiding en bijscholing: vroegtijdige signalering van een taalontwikkelingsstoornis door kennisuitbreiding van de leerkrachten. Bijscholing kan gerealiseerd worden via de huidige taalcoördinatoren en het taalnetwerk.
  3. Aanbod taalonderwijs: bij het herkennen van TOS en TOS-gerelateerde vraagstukken is het van belang dat er meteen een passend onderwijsaanbod aangeboden wordt. Naast de handvatten om TOS te herkennen is het belangrijk om te weten welk lesmateriaal (en hoe) aangeboden kan worden.
  4. Oprichting van een intervisieteam: meest ideaal is dat er op elke school een TOS-specialist is die bij een bovenschools team terecht kan met vragen of kan sparren in een intervisieteam.

Meer zicht op behoeften

Hoewel er onder de ouders en leerkrachten weinig behoefte lijkt te zijn aan voltijds hoogbegaafdheidsonderwijs, willen ze wel graag dat er extra ondersteuning voor hun meer- en hoogbegaafde leerlingen (ook in de sociaal-emotionele ontwikkeling) komt. Een deel van de leerkrachten geeft aan dat ze graag meer tijd, extra begeleiding en materialen willen hebben om deze leerlingen goed te begeleiden. Experts op het gebied van meer-en hoogbegaafde leerlingen signaleren dat leerkrachten extra begeleid kunnen worden om deze leerlingen en behoeften (tijdig) te herkennen.

Ouders van kinderen met een taalontwikkelingsstoornis geven aan behoefte aan ondersteuning te hebben bij de TOS van hun kind, voornamelijk in de school. Zij willen ook graag dat er meer tijd en samenwerking komt tussen de professionals in de begeleiding van hun kind en zichzelf als ouders.

Een deel van de medewerkers van de school geeft aan dat zij kennis, tijd en extra begeleiding in de klas missen om voldoende ondersteuning te kunnen geven bij een TOS. Experts geven aan dat ook op het gebied van een TOS, leerkrachten extra begeleid kunnen worden om deze leerlingen en behoeften (tijdig) te herkennen.

Ander nieuws