Social media

Zoeken

Leden voor Raden van Toezicht gezocht

De stichtingen Fries Sociaal Planbureau, Partoer op Maat en Partoer Sensoor zijn op zoek naar twee leden voor de Raad van Toezicht:

 • Voorzitter: een politiek bestuurlijk netwerker binnen het sociale domein in Fryslân
 • Lid: een wetenschapper met onderzoekservaring in Noord Nederland

Het Fries Sociaal Planbureau (FSP) is een onafhankelijk kennis- en onderzoeksbureau voor Fryslân. Het FSP verzamelt en ontsluit data op een toegankelijke manier, doet aanvullend onderzoek en draagt zodoende bij aan beleidskeuzen en –evaluatie in Fryslân. Het FSP wordt gesubsidieerd door de Provincie Fryslân, maar voert haar werkzaamheden zelfstandig en op geleide van vraagstukken uit de samenleving uit. Ook is er een Adviesraad die het FSP adviseert over de onderzoeksagenda.

Partoer op Maat is een stichting die geen subsidie ontvangt en opdrachten uitvoert voor overheden en anderen in het brede sociale domein. Partoer ontwikkelt zich tot een ondernemende en innovatieve marktpartij, met goede mensen en diensten voor het Friese overheden en organisaties. Partoer Sensoor is verantwoordelijk voor het leveren van 24-uurs anonieme telefonische hulpverlening en is uitvoerder van de landelijke stichting Sensoor.

Deze drie stichtingen hebben dezelfde directeur-bestuurder en dezelfde Raad van Toezicht. De afgelopen tijd heeft de organisatie een succesvolle transformatie van één naar drie organisaties doorlopen. De Raad van Toezicht is op zoek naar twee mensen die het een uitdaging vinden om bij te dragen aan de toekomstige ontwikkeling van deze drie organisaties.

Profiel Voorzitter en leden Raad van Toezicht

Kwaliteiten en competenties die van alle leden van de Raad van Toezicht worden verwacht:

 • Binding met de missie, ambitie en strategie van de Stichtingen, en affiniteit met het werk en de doelstelling van de Stichtingen.
 • Brede maatschappelijke belangstelling en inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen. Zelf maatschappelijk actief
 • Aantoonbare toezichthoudende kwaliteiten en integere opstelling.
 • Beschikking over een breed netwerk en bereidheid dat in te zetten voor de Stichtingen, optreden als ambassadeur voor de Stichtingen.
 • In staat zijn hoofd- en bijzaken te onderscheiden en beschikken over (helikopter)kwaliteiten voor een toezichthouder en over een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • Voldoende mate van beschikbaarheid, dat wil zeggen bereid en in staat zijn vrijwel alle vergaderingen van de Raad van Toezicht bij te wonen en zich daar goed op voor te bereiden.
 • Verantwoordelijkheidsgevoel en onafhankelijke opstelling, dat wil zeggen zonder zakelijk belang en vrij van last en ruggespraak.
 • Het vermogen om de Raad van Bestuur als afzonderlijk lid en in het teamverband van de Raad met advies en als klankbord terzijde te staan.
 • De bereidheid zich blijvend te verdiepen in voor de Stichtingen relevante ontwikkelingen.

Voor de voorzitter van de Raad van Toezicht geldt dat hij of zij:

 • Beschikt over bewezen bindende kwaliteiten.
 • Leiding kan geven aan de Raad van Toezicht en aan het toezichtproces.
 • Diplomatiek is en onderhandelingservaring heeft.
 • Indien nodig kan fungeren als boegbeeld van de Raad en de belangen van de rechtspersonen naar buiten kan uitdragen.
 • Veel gevoel heeft voor politieke verhoudingen.

De Raad van Toezicht komt jaarlijks gemiddeld vijf keer bij elkaar. Er wordt gewerkt binnen de Governance Code Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. De vergaderingen van de drie stichtingen vinden op hetzelfde dagdeel plaats. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een passende vergoeding.

Voor meer informatie over de stichtingen:

Voor informatie kunt u contact opnemen met Wiebe Knobbe, voorzitter van de Raad van Toezicht, 06-12965932. U kunt ook bellen met Ingrid van de Vegte, directeur bestuurder van de drie stichtingen, via 058 – 2348500. U kunt uw belangstelling tot 25 oktober a.s. per mail kenbaar maken aan akasimier@friessociaalplanbureau.nl .

De selectiegesprekken zullen plaatsvinden in week 46 op woensdag 11 november vanaf 17.00 uur.

profiel_vz_en_lid_rvt.pdf
Bijlage: profiel_vz_en_lid_rvt.pdf

Ander nieuws