Social media

Zoeken

Laaggeletterdheid hoog in Fryslân

LEEUWARDEN - De laaggeletterdheid is hoog in Fryslân. Friese gemeenten zullen het probleem nog meer aandacht moeten geven en daarin ook meer moeten samenwerken om zo ook van elkaar te leren. Dat stelt Partoer in haar rapportage ‘Laaggeletterdheid in de provincie Fryslân’ (zie bijlage) dat donderdag is gepresenteerd tijdens de Week van de Alfabetisering.

Het Friese onderzoeks- en adviesbureau deed voor het eerst onderzoek naar de laaggeletterdheid in alle Friese gemeenten in opdracht van de Provinciale Staten van de provincie Fryslân.  ,,Er zijn wel landelijke onderzoeken gedaan naar laaggeletterdheid en de onderliggende factoren. Partoer heeft voor alle Friese gemeenten deze cijfers op een rij gezet. Gemeenten kunnen daarmee direct aan de slag”, aldus onderzoeker Sjoerd IJdema van Partoer die het onderzoek leidde. Voor dit onderzoek zijn de gegevens gebruikt van het Researchcentrum Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) uit het rapport ‘Regionale spreiding van geletterdheid in Nederland’.

Fryslân in top 3 laaggeletterdheid

In Nederland is ruim 1 op de 9 mensen, tussen 16 en 65 jaar laaggeletterd. Dit komt neer op ongeveer 1,3 miljoen (12,2%). In Fryslân ligt dit percentage op 13,4 procent. Daarmee staat onze provincie in de top 3. Uit het onderzoek blijkt dat de laaggeletterdheid rondom Leeuwarden meevalt. In Noordoost-Friesland is het aantal mensen dat moeite heeft met lezen en schrijven het grootst.

Laaggeletterdheid steeds meer een probleem

Laaggeletterdheid houdt in dat mensen moeite hebben met lezen, schrijven en/of het gebruiken van schriftelijke en digitale informatie. Volgens IJdema wordt laaggeletterdheid voor steeds meer mensen een probleem. ,,Vroeger konden mensen die moeite hadden met lezen zichzelf lang redden, maar tegenwoordig wordt het ze steeds lastiger gemaakt. Zo vinden laaggeletterden het lastig om bijsluiters van medicijnen te lezen en ze hebben bijvoorbeeld moeite met de digitale aanvraag van voorzieningen in het kader van de WMO. Ook stellen werkgevers steeds hogere eisen. 

Hoe kom je laaggeletterden op het spoor?

Het grootste probleem met betrekking tot laaggeletterdheid is: hoe kom je laaggeletterden op het spoor? Het onderzoek onderschrijft hier de rol van werkgevers, die ervoor kunnen zorgen dat werknemers die minder goed zijn met taal, cursussen krijgen aangeboden.  Het blijkt dat laaggeletterdheid het meeste voorkomt in de sectoren Industrie & Energie, Bouw en Handel & Horeca. Een andere aanbeveling van Partoer is laaggeletterde ouders van basisschoolkinderen via het onderwijs op te sporen. Leerkrachten en pedagogisch medewerkers kunnen een signalerende rol vervullen en ouders actief doorverwijzen naar mogelijkheden voor taalscholing in de regio. Dit heeft ook een positieve invloed op de kinderen, omdat ouders nu bijvoorbeeld kunnen helpen met huiswerk of de kinderen vaker voorlezen. 

Gezamenlijke aanpak Laaggeletterdheid

Laaggeletterdheid heeft een grote impact op het leven van mensen. Uit onderzoek blijkt dat de groep laaggeletterden steeds verder afraakt van de arbeidsmarkt, minder participeert en zich minder gezond voelt. Het verhogen van de taalkennis kan ervoor zorgen dat mensen een betere plek in de samenleving krijgen en zich gelukkiger voelen. Het zelfvertrouwen wordt hoger, mensen hebben een betere kans op de arbeidsmarkt en kunnen daardoor beter functioneren in hun baan. Dit alles heeft weer een positieve uitwerking op de gezondheid. Partoer hoopt dat dit onderzoek voor Friese gemeenten een aanleiding zal zijn om dit probleem aan te pakken. Sjoerd IJdema: ,,Het is belangrijk dat gemeenten goed nadenken over hoe ze laaggeletterden opsporen en hoe ze het taalniveau kunnen verhogen. Ons advies is om dit samen met de Stichting Lezen & Schrijven, welzijnsinstanties, bibliotheken en het Friesland College op te pakken. Uiteraard zijn wij van Partoer, als onafhankelijke partij, bereid om te helpen. Op 12 oktober organiseert Partoer samen met de Stichting Lezen & Schrijven een werkbijeenkomst rondom laaggeletterdheid voor beleidsambtenaren die er in de praktijk mee te maken hebben.

Voor meer informatie over dit onderzoek kunt u contact opnemen met onderzoeker Sjoerd IJdema van Partoer, 06 398 450 75 of sijdema@partoer.nl

laaggeletterdheid_rapportage_definitief.pdf
Bijlage: laaggeletterdheid_rapportage_definitief.pdf

Ander nieuws