Social media

Zoeken

Jonge mantelzorgers beter in beeld in Noardeast-Fryslân

Mantelzorg

“Partoer wie hiel noflik yn de gearwurking, der wie in praktyske taakferdieling, se skeakelje maklik en prate deselde taal as wy”. Aldus de reactie van Reinder Meekma namens de gemeenten Noardeast-Fryslân, Dantumadiel, Ameland en Schermonnikoog op de door Partoer uitgevoerde panelgesprekken met jonge mantelzorgers uit die gemeenten.

Mantelzorgpanel

Sinds 2017 fungeert er een mantelzorgpanel dat digitaal wordt bevraagd op bepaalde thema’s, maar nu ging het specifiek om mantelzorgers in de leeftijd  van 17 tot 22 jaar. Het lukte niet om groepsgesprekken te organiseren, daarom heeft Partoer uiteindelijk individuele gesprekken gehouden en één groepsgesprek. In een uitgebreid gesprek werd gevraagd naar leefomstandigheden, gevolgen van het mantelzorger zijn voor het dagelijks leven en de behoefte aan ondersteuning. In de rapportage zijn delen uit de persoonlijke verhalen van de jonge mantelzorgers opgenomen.

Yngripende ferhalen

“Dy ferhalen wiene soms best yngripend om te lêzen”, zo zegt Meekma. De mantelzorgondersteuning is door de gemeente uitbesteed aan de welzijnsorganisaties Bolwerk en Timpaan, maar het is goed dat deze informatie bekend wordt op het gemeentehuis en bij de wethouders. De jonge mantelzorgers geven aan niet het gevoel te hebben in beeld te zijn bij de professionele hulpverlening. Op school of werk is het meestal wel bekend dat ze jonge mantelzorger zijn en hun vrienden zijn ook vaak op de hoogte. Ze geven dan ook aan dat ze graag willen dat er meer aandacht is voor jonge mantelzorgers. “De stipe foar mantelsoarch stiet troch de besunigings ûnder druk”, zo zegt Reinder Meekma, “dus is it goed om rjochting de politiyk oan te toanen hoe wichtich dizze stipe is”.

Vervolg met Partoer

Het mantelzorgpanel is toe aan het eindpanel, hoe het daarna verder zal gaan, is nog niet duidelijk, maar zo zegt Reinder Meekma: “we wolle wol graach op de hichte bliuwe fan hoe’t it giet mei de mantelsoargers yn ús gemeenten. By in ferfolch sil Partoer grif wer yn byld wêze, it hat ús yn alle gefallen goed foldien”.

 

 

Ander nieuws