Social media

Zoeken

Evaluatie Taalskipper naar Tweede Kamer

Op 25 april 2022 is de door Partoer uitgevoerde Evaluatie Taalskipper door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties naar de leden van de Tweede Kamer verzonden. In 2021 hebben wij de rol van de taalskipper geëvalueerd over de periode 2019 t/m juli 2021. We hebben de rapportage in oktober tweetalig opgeleverd, dus yn it Frysk en in het Nederlands. Beide rapportages vind je onder dit bericht.

De centrale vraag in de evaluatie was: “Zorgt de taalskipper op decentraal niveau in het Friese taalgebied voor een toegevoegde waarde boven op de bestaande infrastructuur bij het in samenwerking met betrokken partijen komen tot uitvoering van tussen het Rijk en de provincie gemaakte afspraken aangaande het waarborgen en bevorderen van de Friese taal en cultuur?”

Naar aanleiding van de deskresearch en de gevoerde interviews met de meest betrokken organisaties kan geconcludeerd worden dat de taalskipper op decentraal niveau voor een toegevoegde waarde zorgt boven op de bestaande infrastructuur, maar dat er nog wel verbeterpunten zijn voor de toekomst.

Samenvattend kan worden gesteld dat de taalskipper duidelijke resultaten heeft geboekt met het stimuleren van het Fries in het bestuurlijke verkeer. Er zijn echter ook verbeterpunten, zoals het stimuleren van het Fries bij de overige bestuursorganen, zoals de FUMO en de Veiligheidsregio Fryslân en het voltooien van de langetermijnagenda voor het Fries 2030. De taalskipper heeft kleine stappen gezet met het stimuleren van het Fries in het rechtsverkeer, door intentie-afspraken te maken, informeel contact te onderhouden, samen voor meer tolken te zorgen, samen met de rechtbank te proberen het Fries te stimuleren en voor meer bewustwording te zorgen.

De taalskipper heeft ook gezorgd voor meer samenwerking in andere velden, zoals in het proces van het ‘Taalplan Frysk 2030’ of in het proces van het ‘Nij Poadium 2021- 2024’.  Het betreft hier een evaluatie van de taalskipper medio 2021. Dit betekent dat de taalskipper tot en met 2023 de tijd heeft om te werken aan de gestelde doelen en kerntaken.

Met die blik en de bevestiging dat er vanuit een positieve houding gewerkt wordt aan het uitrollen van de functie taalskipper, zijn er vanuit de evaluatie vier aanbevelingen geformuleerd:

  1. De profilering van de rol van de taalskipper kan beter en heeft meer tijd nodig.
  2. Investeer in het bredere team en het instrumentarium van de taalskipper.
  3. Temper de verwachtingen van de taalskipper ten aanzien van de rechterlijke macht of stuur bij.
  4. Het glas is half vol: vier successen met elkaar en organiseer taalskipper-congressen

Op basis van deze evaluatie blijkt dat er veel goed gaat en dat er veel werk is verzet door de taalskipper in de periode 2019 tot en met juli 2021. De taalskipper rapporteert en informeert wel over de voortgang van specifieke ambities van de BFTK 2019-2023, maar nog niet over de totale voortgang. Het is voor de toekomst aan te bevelen om jaarlijks een voortgangsrapportage van de taalskipper richting Provinciale Staten en het Rijk te sturen om de voortgang te blijven monitoren, omdat deze totale voortgang moeilijk te volgen is voor betrokken partijen en inwoners.

partoer2021_evaluatie_taalskipper_def.pdf
Bijlage: partoer2021_evaluatie_taalskipper_def.pdf
partoer2021_evaluatie_taalskipper_frysk_def.pdf
Bijlage: partoer2021_evaluatie_taalskipper_frysk_def.pdf

Ander nieuws