Social media

Zoeken

Gemeenten

Door diverse (maatschappelijke) ontwikkelingen hebben gemeenten te maken met verschillende uitdagingen. De samenstelling van de bevolking verandert door vergrijzing en krimp, met alle gevolgen van dien. Daarnaast krijgen gemeenten steeds meer (zorg)taken, met minder budget.  Ook de verhouding met inwoners is aan veranderingen onderhevig door de verdere ontwikkeling van de participatie van burgers in de samenleving. En dan zorgen gemeentelijke herindelingen er ook nog eens voor dat gemeentelijke organisaties intern een compleet nieuwe werkwijze eigen maken.

Wij bewegen mee en zetten onze expertise in om ervoor te zorgen dat de Friese gemeenten, ook in veranderende omstandigheden, haar inwoners zo goed mogelijk ondersteunen. Onze onderzoekers duiden ontwikkelingen in uw gemeente. Ook begeleiden onze consultants bij (burger)participatie en samenwerkingstrajecten.

Doordat wij als Fries onderzoeks- en adviesbureau een sterke verbinding hebben met Fryslân, kennen wij de vraagstukken die spelen, weten we wat werkt (en wat niet) en kennen wij de partijen waar gemeenten mee te maken hebben. Hierdoor weten wij de juiste informatie boven water te krijgen en organisaties, mensen en overheden op de juiste manier te bereiken en verbinden.

Inzicht

Wie zijn mijn inwoners, mantelzorgers en vrijwilligers? Wat houdt ze bezig en hoe ervaren ze mijn beleid? Wat betekent de vergrijzing voor de informele zorg, voorzieningen en woningen in de gemeenten? Wat is de burgerkracht in mijn gemeente? Waar liggen kansen en uitdagingen? Zijn de uitkomsten in mijn gemeente vergelijkbaar met de buren? Vragen die in iedere gemeente spelen. Voordat u uw beleid of aanpak bepaalt en voordat u vaststelt of u op het goede spoor zit, wilt u inzicht. Wij brengen de feiten, cijfers en ervaringen voor u in kaart.  

Samenwerking

De tijd dat inwoners afhankelijk waren van gemeenten is voorbij. Inwoners nemen steeds vaker zelf het heft in handen. Tegelijkertijd verwacht de overheid zelfredzaamheid van inwoners. Toch kunnen inwoners niet zonder de steun van gemeenten en andersom. Daarom is het zo belangrijk dat beide partijen gelijkwaardig samenwerken. Als onafhankelijk adviseur weten wij hoe je samenwerkingstrajecten kunt opzetten en begeleiden. Wij zorgen dat de verschillende talen van inwoners, organisaties, en overheden bij elkaar komen. Hiermee zorgen wij voor draagvlak, vertrouwen en een kwalitatief en langdurig resultaat.

Participatie

Door de beweging naar burgerparticipatie willen gemeenten beter inspelen op de kracht van inwoners. U wilt uw inwoners meer verantwoordelijkheid geven over eigen leven en leefomgeving. Ook nemen inwoners steeds meer zelf het heft in handen. Dat vergt nieuwe vormen van samenwerken en een nieuwe rol als overheid. Hoe doe je dat? Wie neemt hiertoe het initiatief? Wij ondersteunen u hierbij. Bijvoorbeeld door burgerinitiatieven te begeleiden. En door gemeenten te ondersteunen bij het ontwikkelen van visie op het gebied van participatie en de verankering in beleid en praktijk.