Social media

Zoeken

Burgerpeiling (VNG Realisatie)

Als gemeente staat u voor de uitdaging uw beleid en dienstverlening zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen van uw inwoners. Daarvoor is het van belang dat u weet wat er leeft in de lokale gemeenschappen. Om hier inzicht in te krijgen kunt u gebruik maken van de Burgerpeiling. Partoer voert burgerpeilingen en ondernemerspeilingen voor VNG Realisatie (voormalig KING) uit.

Wat is de Burgerpeiling?

De Burgerpeiling is een modelvragenlijst en onderzoeksmethodiek voor inwoneronderzoek. De vragen in de Burgerpeiling hebben betrekking op vier belangrijke maatschappelijke thema’s: leefklimaat, welzijn en zorg, de relatie tussen inwoner en gemeente en de directe dienstverlening. De modelvragenlijst kan worden uitgebreid met verdiepende modules.

Wat kunt u met de Burgerpeiling?

Met de Burgerpeiling kunt u een relatie leggen tussen enerzijds sociale buurt- en persoonskenmerken en anderzijds de beleving van de leefomgeving en de mogelijkheden van de burger om bij te dragen aan buurtparticipatie, burenhulp, vrijwilligerswerk en mantelzorg. U ontdekt daarnaast in hoeverre uw gemeente erin slaagt aan te sluiten bij de leefwereld van inwoners. Hiermee heeft uw gemeente concrete aanknopingspunten voor handelingsperspectieven in handen.

Waar staat uw gemeente?

De resultaten van alle burgerpeilingen vindt u op Waarstaatjegemeente.nl. Hier kunt u de resultaten van burgerpeilingen onderling vergelijken en de omstandigheden in de gemeente, kernen en wijken duiden.