Social media

Zoeken

Bereikbare voorzieningen in Noardwest Fryslân

In opdracht van de regiogemeenten in Noardwest Fryslân hebben de Rijksuniversiteit Groningen, Partoer en de Geodienst Groningen, onderzoek gedaan naar de ontwikkeling en toekomstbestendigheid van voorzieningen in de regio Noardwest Fryslân (gemeenten Harlingen, Franekeradeel, Leeuwarderadeel, Leeuwarden, Littenseradiel, Menameradiel en het Bildt).

Het doel van het onderzoek was om inzicht te krijgen in het type en het aantal voorzieningen dat de regio Noardwest Fryslân in de toekomst (2020 en 2030) nodig heeft. Het rapport heet dan ook: ‘Bereikbare voorzieningen in Noardwest Fryslân. De huidige en toekomstige ontwikkeling van voorzieningen.’

Aanleiding voor het onderzoek was dat de bevolkingssamenstelling in de regio Noardwest Fryslân de komende jaren sterk verandert. De bevolkingsomvang neemt af en ontgroening en vergrijzing nemen verder toe. Deze veranderingen in de bevolking zijn van invloed op de behoefte aan het type en het aantal voorzieningen.  Ook schaalvergroting speelt hierin een rol. Daarnaast zijn er maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op de vraag en behoefte naar voorzieningen, zoals toenemende mobiliteit en internetgebruik. Door deze demografische, economische en maatschappelijke ontwikkelingen zal voor een aantal voorzieningen de exploitatie in toenemende mate moeilijk rond te krijgen zijn.

Conclusies

De verschillende scenario’s beschrijven per thema het effect van spreiden, concentreren of combineren van voorzieningen. Daarbij wordt bovendien door middel van netwerkanalyses (in GIS) onderzocht wat de bereikbaarheid is van zowel lokale als regionale voorzieningen. De bereikbaarheid is echter niet de enige overweging voor het sluiten, behouden of combineren van een voorziening die onder druk staat. Een uiteindelijke oplossingsrichting in de praktijk kan een mix zijn van verschillende scenario’s en er zal maatwerk nodig zijn in verschillende gebieden. Wij geven daarom geen aanbeveling over één ontwikkelrichting, maar bespreken in het onderzoek de verschillende scenario’s.

Vervolg

Als vervolg op dit onderzoek wordt in de volgende fase door Partoer en de RUG een serious game ontwikkeld om verschillende scenario's op een participatieve manier te kunnen verkennen. Dit project heeft de titel: 'Aan de Slag: een ‘serious game’ om in te zetten als keuze-instrument ter ondersteuning van beslissingen omtrent voorzieningen in Noardwest Fryslân.' Mocht u daar meer over willen weten of een concrete ‘test’ case hebben dan kunt u voor inlichtingen terecht bij EStutterheim@partoer.nl

bereikbare_voorzieningen_in_noardwest_fryslan.pdf
Bijlage: bereikbare_voorzieningen_in_noardwest_fryslan.pdf